SSRK Södra

Spaniel

Gå med i vår Spanielgrupp på Facebook!

 Här kan du läsa mer om Spanieljaktprov

På spanieljaktprov prövas hundarna i en jaktlig situation (alt. efterlikna jakt över spaniel beroende på provtyp). Hund och förare arbetar sig fram i ett terrängavsnitt för att finna vilt. Spanieln skall hela tiden söka av marken inom hagelbössans skotthåll. Vid sidan av föraren går skytt/skyttar. När spanieln stöter vilt skall den stanna upp så att skytten kan fälla viltet utan fara för hunden. Därefter skall spanieln apportera det fällda viltet på förarens kommando. Det domaren lägger stor vikt vid i sin bedömning oavsett provtyp är fart, stil, skottstadga, apportering och mjukhet i mun.
Spanieljaktproven indelas i två provtyper för fältprov samt en typ av Vattenprov:
 • Nybörjarprov – indelas i klasserna A och B.
 • Fältprov – innehåller klasserna Öppen- och Segrarklass.
 • Vattenprov

Nybörjarprov

Den tidigare inofficiella provformen Grundprov har tagits bort och ersatts med de officiella proven Nybörjarprov B och med något ökad svårighetsnivå i Nybörjarprov A. Den tidigare inofficiella provformen Grundprov har tagits bort och ersatts med de officiella proven Nybörjarprov B och med något ökad svårighetsnivå i Nybörjarprov A.

Nybörjarprov A & B

Nybörjarprovets syfte är att under jaktliknande former bedöma deltagande hundars spanielegenskaper. Nybörjarprovet innehåller två arbetsmoment, fältarbete och vattenarbete dessa kan göras vid separata tillfällen. I vilken turordning man gör delarna i spelar ingen roll.

På Nybörjarprovet tillämpas kvalitetsbedömning med två prisnivåer Godkänd (G) och Icke Godkänd (IG). Du behöver inte ha erhållit Godkänt resultat från Nybörjarprov B för att starta på ett A-prov och det finns heller inga begränsningar för hur många gånger du får starta oavsett G resultat/klass. Nybörjarproven har heller ingen koppling till Fältprovets klasser så har hunden tidigare pris på Fältprov är det inget hinder för den som önskar att även starta sin hund på Nybörjarproven.På Nybörjarprovet tillämpas kvalitetsbedömning med två prisnivåer Godkänd (G) och Icke Godkänd (IG). Du behöver inte ha erhållit Godkänt resultat från Nybörjarprov B för att starta på ett A-prov och det finns heller inga begränsningar för hur många gånger du får starta oavsett G resultat/klass. Nybörjarproven har heller ingen koppling till Fältprovets klasser så har hunden tidigare pris på Fältprov är det inget hinder för den som önskar att även starta sin hund på Nybörjarproven.

Vad är då skillnaden?

Nybörjarproven är ett officiellt jaktprov. För att få resultatet Godkänd i Nybörjarprov A registrerat krävs att din hund har fått Godkänt resultat i Vattenprov.

Nybörjarprov A – prov där godkända hundar måste funnit och stött vilt.

Nybörjarprov B – prov där vilt normalt inte stöts och dummies kan användas för apportering.

Fältdelen

Nybörjarprovets fältarbete skall i möjligaste mån efterlikna jakt över spaniel med den avgörande skillnaden att vilt inte fälls. Hundarnas bedöms för sitt fält och för sitt apporteringsarbete. Allt apporteringsarbete skall föregås av att skott lossas på ett sätt som simulerar normala jaktsituationer. Nybörjarprovets fältarbete skall i möjligaste mån efterlikna jakt över spaniel med den avgörande skillnaden att vilt inte fälls. Hundarnas bedöms för sitt fält och för sitt apporteringsarbete. Allt apporteringsarbete skall föregås av att skott lossas på ett sätt som simulerar normala jaktsituationer. Den rekommenderade prövningstiden är ca 15 minuter.

På fältdelen poängsätts hundarna efter en 5-gradig skala på varje provad egenskap där lägst 2 poäng är godkänt för den provade egenskapen. En prövad hund erhåller priset Godkänd (G) om alla provade egenskaper poängsatts med lägst 2 poäng.

Hur går fältdelen till?

Oavsett om det är ett A- eller B-prov ska hundarna söka av anvisad mark tillsammans med sin förare och en (till två) skytt. Med finns också domaren samt kastare. Terrängen ska vara lämplig för jakt över spaniel. Varje hund får arbeta i ungefär 15 minuter. Under den tiden vill domaren se hunden söka sig fram i markerna på ett så effektivt sätt och inom det som kallas för ”hagelhåll”, dvs ca 20 meter från sin förare. På domarens tecken avlossas ett skott och i samband med det kastas en apport. I skott och kast ska hunden stanna upp och förhålla sig lugn. Först på förarens kommando får hunden apportera. Provtiden innehåller ett par apporterings situationer. Hunden ska ges möjlighet att kunna markera apporterna. Apporterna kan på B-provet bestå av dummies medan A-provets samtliga apporter ska vara matnyttigt vilt av bra kvalitet.

Vad är det som bedöms?

Domaren ska här liksom på Fältprovet ta hänsyn till att olika spanielraser har olika förutsättningar och arbetssätt. Att hunden har god jaktlust och vilja att söka efter vilt bedöms liksom hur hunden söker; sök och mönster. Här bedöms om hunden arbetar efter terrängens förutsättningar och om/hur den anpassar sitt sökmönster efter vind och vittringsförhållanden. En spaniel ska söka av marken framför och på båda sidor om sin förare. Hundens fart och stil är också under bedömning, även här ska hänsyn tas till spanielras och variant. Men hunden ska jobba i bra fart för sin ras. En spaniel utan lust att samarbeta med sin förare och som saknar följsamhet blir inte den jaktkamrat som en spaniel är tänkt att vara. Domaren vill se att hunden lyssnar på föraren och jobbar i det område där föraren vill. Stadgan bedöms i skott och kast vid apporterings situationerna samt vid vilt kontakt/stöt på A-prov. Hunden ska alltså hålla sig lugn och stilla i dessa situationer och invänta förarens kommando.

Hundens reaktion på skott har sin egen kolumn i protokollet, man vill inte att hunden ska visa obehag eller rädsla för skott. Att hunden ser och minns en apport och snabbt hittar apporten kallas för markeringsförmåga, den förmågan är också under bedömning. När hunden väl hittar apporten, vare sig det är dummy eller vilt, ska den villigt apportera och leverera apporten till föraren; apporteringslust. Greppet om apporten som spanieln har ska vara ”lämpligt”, vilket kan tydas som lugnt och fint och lagom fast. Till slut ger domaren sin syn på hundens allmänna uppträdande. Här kan domaren notera om hunden till exempel gnäller, skäller eller visar andra brister. Men givetvis ska också varje hunds goda sidor – som inte framkommer under andra rubriker – finnas med här. Hundens reaktion på skott har sin egen kolumn i protokollet, man vill inte att hunden ska visa obehag eller rädsla för skott. Att hunden ser och minns en apport och snabbt hittar apporten kallas för markeringsförmåga, den förmågan är också under bedömning. När hunden väl hittar apporten, vare sig det är dummy eller vilt, ska den villigt apportera och leverera apporten till föraren; apporteringslust. Greppet om apporten som spanieln har ska vara ”lämpligt”, vilket kan tydas som lugnt och fint och lagom fast. Till slut ger domaren sin syn på hundens allmänna uppträdande. Här kan domaren notera om hunden till exempel gnäller, skäller eller visar andra brister. Men givetvis ska också varje hunds goda sidor – som inte framkommer under andra rubriker – finnas med här.

Dessa 10 egenskaper poängssätts i protokollet:

 • Jaktlust/arbetsvilja
 • Sök och mönster
 • Fart och stil
 • Följsamhet och samarbetsvilja
 • Stadga
 • Skottreaktion
 • Markeringsförmåga
 • Apporteringslust
 • Apportgrepp
 • Hundens allmänna uppträdande

Vattenprov

Vattenarbetet är till för att pröva hundens förmåga att på djupt vatten där det även finns vattenvegetation finna och apportera fågel till förarens hand.

Vid Vattenprovet står föraren med hunden okopplad på en anvisad plats, cirka 5 meter från strandkanten. Domare och skytt finns i närheten på land.

Vid Vattenprovet kastas omedelbart efter skott, en sjöfågel (oftast gräsand) i vattnet. Avstånd mellan platsen där hund och förare befinner sig och nedslaget ska vara cirka 30 meter. Hunden ska visa stadga i skott och kast. Hunden ska ha möjlighet att se fågeln i luften, medan nedslagsplatsen kan vara dold, t ex bakom vass. Fåglarna ska för samtliga hundar vara utkastade på ungefär samma plats. Fåglarna ska vara av god kvalitet.  Strandområdet, från vilket föraren får dirigera hunden, ska i sidled vara anvisat. Fågeln ska avlämnas till föraren på anvisad plats ca 5 meter från strandkant. Hunden tillåts arbeta så länge domaren anser hundens arbete meningsfullt.

Vattenprov bedöms endast som Godkänd (G) eller Icke Godkänd (IG).

Godkänt resultat Vattenprov är nödvändigt för att kunna få starta i Öppenklass fältprov samt även för att få godkänt Nybörjarprov A formellt godkänt och stambokfört.

Fältprov

Öppenklass bedöms som regel av en domare och prisnivåerna är 1:a, 2:a, 3:e samt 0 pris och utgörs av en kvalitetsbedömning. Innan hunden får starta i Öppenklass måste den ha blivit godkänd på Vattenprov (V). När hunden erhållit ett 1:a pris går den vidare till Segrarklassen.

Segrarklass bedöms som regel av två domare då provet oftast genomförs som parsläpp. Provet är ett konkurrens-prov där placering 1-4 genomförs och där vinnande hund kan tilldelas Certifikat och övriga placerade Certifikatkvalitet, båda typerna grundande för att hunden ska kunna bli Jaktchampion.

Läs mer: SSRK om spanieljaktprov