SSRK Södra

161114 SSRK Södra svar på remiss ”Utredning om en eventuell framtida retrieverklubb”

Styrelsen för SSRK Södra anser att utredningen i stora drag är välgjord, men vi har ändå några synpunkter/frågor.

Vi anser att man bör ta tillfället i akt att renodla Svenska Retrieverklubbens (SRK) verksamhet till de kärnområden som gäller för våra raser.  För att profilera oss som jakthundsklubb och för att kunna leverera en verksamhet till medlemmarna som håller hög kvalité, bör de hundsporter/tävlingsformer som faller inom andra SKK-anslutna special- och verksamhetsklubbar inte ingå i SRKs utbud. Det är bättre att både funktionärer och ekonomiska resurser koncentreras till aktiviteter som rör våra raser specifikt så att verksamheten kan fokuseras på kärnfrågorna (avel, jaktprov, utställning).

Verksamheter vi anser bäst lämpade i andra klubbar är lydnad, rallylydnad, agility samt viltspår.

Ansvaret för Funktionsbeskrivning Retriever bör läggas på rasklubbarna och inte på lokalklubbarna.

Avseende A-proven anser vi att de ska arrangeras av lokalklubbarna, då den lokala förankringen är avgörande för att vi ska få tillgång till provtillfällen. Däremot kan ansvaret för ekonomin och domartillsättning med fördel läggas på huvudstyrelsen.

Det omnämns att lokalklubbarna ska få tydligare krav på sig vilka områden/verksamheter de ska sköta, men detta utvecklas inte. Vi ser gärna ett mera konkret förslag på verksamhetsfördelning mellan huvudstyrelsen, lokalklubbar och rasklubbar redan nu.

I samband med detta bör ett särskilt utskott/kommitté/ verksamhetsklubb bildas för jaktproven, en funktion som även bör ha en beslutande roll avseende tex regelrevideringar. Detta skulle medföra att provverksamheten skulle styras av de som har mest kompetens för detta, och inte som nu av fullmäktigedelegater med många olika intressen/kunskaper.

Förhållandet mellan lokal- och rasklubbar är oklart.  För att kunna ta ställning till både den ekonomiska kalkylen och fördelningen av delegater till fullmäktige så måste man tydligare beskriva respektive klubbs ansvar/verksamhetsområden. Vi skulle även önska ett tydligare budgetförslag för den nya klubben.

Det är i statistiken tydligt att många medlemmar idag väljer att inte vara anslutna till en rasklubb. Incitamentet för ett enda medlemskap är mycket gott, men man får inte glömma att detta förslag tar bort valfriheten att stötta en rasklubbs verksamhet/agenda eller inte.

En tydlig ansvarsfördelning mellan klubbarna är viktig men vi ser positivt på att rasklubbarna har möjlighet att delta på lokalklubbens möte, det främjar både erfarenhetsutbyte och samarbete/samarrangemang. Vi anser dock att det borde göras ett tillägg att även lokalklubben har möjlighet att ha en representant från styrelsen med på rasklubbarnas möte.

I avsnittet om kommunikation nämns en samordning av Apportören/rasklubbstidningarna och en total minskning av omfånget. Detta är en bra början och i förlängningen bör det tryckta mediet minskas ytterligare. Det är dock viktigt att inte lägga allt på digital kommunikation, utan klubben behöver ha kvar någon analog kanal för att nå alla kategorier av medlemmar. Man skulle exempelvis kunna ha flera mindre/enklare utskick och bara en flott tidning per år.

Det vore utmärkt med en samordning av layouten/den grafiska profilen för SRK och lokalklubbarna, men rasklubbarna bör få ha kvar sina specifika utseenden på hemsidorna.

Styrelsen för SSRK Södra